Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Zwolnienie z WF

 

Zwolnienia z zajęć Wychowania Fizycznego  na semestr lub rok akademicki są udzielane na podstawie zaświadczenia lekarskiego wydanego wyłącznie przez uprawnioną komisję lekarską działającą w ramach podmiotu świadczącego usługi medyczne dla środowiska akademickiego AGH. Tylko takie zwolnienia są uwzględniane przez SWFiS AGH.

Podmiotem aktualnie świadczący usługę jest:

SCANMED
al. Armii Krajowej 5
30-150 Kraków

Zaświadczenie takie winno być dostarczone do SWFiS prowadzącemu daną grupę, na początku semestru.

Uwaga!
Z konieczności uczęszczania na zajęcia z Wychowania Fizycznego zwalniają  tylko zaświadczenia długoterminowe: semestralne, roczne lub stałe.
W przypadku zwolnienia lekarskiego z części zajęć WF, student ma obowiązek odrobić te zajęcia. Formę oraz termin odrobienia należy uzgodnić z prowadzącym zajęcia.