Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Górniczo-Hutnicza Im Stanisława Staszica w Krakowie

Regulamin obiektu sportowego SWFiS AGH

 

 1. Właścicielem obiektu jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica.
 2. Obiekt sportowy jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć dydaktycznych, treningów, zawodów sportowych, zajęć rekreacyjno-sportowych uzgodnionych przez użytkownika/ów obiektu z Władzami Akademii Górniczo-Hutniczej.
 3. Opiekę nad obiektem sportowym sprawuje Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AGH poprzez Pracowników SWFiS AGH.
 4. Użytkownicy obiektu winni podporządkować się poleceniom i wskazówkom Pracowników SWFiS AGH.
 5. Wstęp i przebywanie na sali ćwiczeń dozwolone jest wyłącznie w stroju sportowym i obuwiu sportowym lub boso (jeżeli wynika to z charakteru zajęć). Uczestnicy zajęć na czas pobytu w obiekcie mają udostępnione szatnie.
 6. Obecność widzów na halach sportowych możliwa tylko po wcześniejszym uzgodnieniu.
 7. Prowadzenie zajęć, treningów, zawodów, itp. na nawierzchniach hal nieodpowiednim obuwiu (kolcach, półkolcach) jest zabronione.
 8. Nie dopuszcza się stosowania nieodpowiedniego sprzętu sportowego do użytku na halach (dotyczy to w szczególności prowadzenia gry w futsal piłkami przeznaczonymi do gry na otwartych boiskach).
 9. Za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach obiektu sportowego Akademia Górniczo-Hutnicza nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Obiekt sportowy czynny jest codziennie zgodnie z aktualnymi grafikami wykorzystania sal ćwiczeń.
 11. Klucze do poszczególnych pomieszczeń obiektu pobiera i oddaje się na portierni, pozostawiając przedmiot pod zastaw.
 12. Wszystkich użytkowników obiektu obowiązuje zachowanie ładu i czystości w obiekcie sportowym i jego bezpośrednim otoczeniu.
 13. Prowadzący zajęcia obowiązany jest sprawdzić stan techniczny sprzętu przed przystąpieniem do zajęć i po ich zakończeniu, dbać o bezpieczeństwo osób mu podległych przez cały okres pobytu w obiekcie sportowym – z zastrzeżeniem ust. 13a.
  a) Jeśli użytkownik/cy nie wyznaczyli prowadzącego zajęcia, to użytkownik lub osoba wskazana przez użytkowników zobowiązany/a jest sprawdzić stan techniczny sprzętu przed przystąpieniem do zajęć i po ich zakończeniu.
 14. Użytkownicy mogą zgłaszać swoje wnioski i uwagi do Obsługi Obiektu.
 15. Zabrania się palenia tytoniu oraz wnoszenia i spożywania alkoholu i innych środków odurzających, a także przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających w pomieszczeniach obiektu.
 16. Zabrania się prowadzenia handlu obwoźnego, rozdawania ulotek, prowadzenia zbiórek, itp. Bez stosownego zezwolenia.
 17. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt, z zastrzeżeniem psów asystujących.

 

Regulaminy Nowej Hali Sportowej – ul. Armii Krajowej 5a

Regulamin Hali AGH- ul. Armii Krajowej 5a

Regulamin Squasha – ul. Armii Krajowej 5a

Regulamin Kompleksu Saun – ul. Armii Krajowej 5a

Regulamin Sali do Fitness – ul. Armii Krajowej 5a

Regulamin Sali z Ergonometrami – ul. Armii Krajowej 5a

Regulamin Sali do Ćwiczeń Siłowych – ul. Armii Krajowej 5a

Regulamin Ścianki Wspinaczkowej – ul. Armii Krajowej 5a

Regulamin Hal do Gier Zespołowych- ul. Armii Krajowej 5a

 

 

 

Skip to content